Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego Państwa z dnia 12.03.2022r
 
Poniższe zagadnienia dotyczą obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski przekraczając Polsko-Ukraińskie przejście graniczne (obecnie jest już projekt zmiany tego przepisu i prawdopodobnie zostanie poszerzony zapis o inne przejścia graniczne, wchodząc z datą wsteczną w życie czyli od 24.02.2022r)

1. Wjazd do RP po 24.02.2022r. na podstawie:

  • ruch bezwizowy lub wiza Schengen wydana przez polski organ lub inne państwo obszaru Schengen, a także wjazd na innym niż paszport dokumencie tożsamościowym – legalny pobyt i praca do 24.08.2023r 
  • zezwolenia na pobyt czasowy – jeśli zezwolenie się zakończy w okresie od 24.02.2022r to legalny pobyt i praca wydłuża się do 31.12.2022r (Uwaga, sama karta jako dokument tożsamościowy będzie ważna przez 18 miesięcy – jednak brak możliwości przekraczania granic w wydłużonym okresie na tej karcie)
  • na wizie krajowej legalny pobyt i praca do 24.08.2023

UWAGA:
wszystkie te osoby powinny zarejestrować się w gminach, nawet jeśli już posiadają PESEL, gdyż jest to również deklaracja chęci skorzystania z ochrony czasowej na terenie RP.
wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium RP (nie mylić z obszarem Schengen) na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go uprawnienia do pozostania na terenie RP w wydłużonym specustawą 18. miesięcznym okresie.

*Długość pobytu nie wydłuża się u osób, które wjechały do RP po 24.02.2022r, a posiadają  zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, status uchodźcy, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany, a także nie złożyły w Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej ani w ich imieniu taki wniosek nie został złożony, również nie deklarowały zamiaru złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 28 ust.1 lub art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1108 i 1918 oraz z 2022 r. poz. 583) i takie deklaracje zamiaru ich nie dotyczą.   
      
2. Wjazd do RP przed 24.02.2022r. a koniec legalnego pobytu przypada po 24.02.2022r. to pobyt i praca będzie wydłużona w zależności od podstawy pobytowej na jakiej znajduje się w RP obywatel Ukrainy. Jeśli wjechał na podstawie:

  • ruch bezwizowy lub wiza Schengen wydana przez polski organ lub inne państwo obszaru Schengen – do 24.08.2023r 
  • wizy krajowej – do 31.12.2022r. (w tym przypadku nie umieszcza się w paszporcie nowej naklejki wizowej i w okresie przedłużonego okresu pobytu wiza ta nie uprawnia do przekraczania granicy
  • zezwolenia na pobyt czasowy – do 31.12.2022r (Uwaga – sama karta jako dokument tożsamościowy będzie ważna przez 18 miesięcy – jednak brak jest możliwości przekraczania na niej granic)

Ważne informacje:
1.  Osoby objęte ochroną czasową – obywatele Ukrainy legalnie przebywający w Polsce (na podstawie specustawy lub ustawy o cudzoziemcach) mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
W przypadku gdy pobyt przedsiębiorcy – obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przestanie być legalny, przedsiębiorca zostanie wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.  Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub był uznany za legalny na podstawie specjalnej ustawy (wjazd po 24.02.2022r.), będzie mógł złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od dnia wjazdu, nie później niż w okresie 18 miesięcy od dnia 24.02.2022r. Zezwolenie to będzie wydane na podstawie uproszczonej procedury na okres 3 lat od wydania decyzji, a także zezwolenie to będzie uprawniało do wykonywania pracy na terenie RP bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

Nabór do projektu szkoleniowego „Szkolenia dla mieszkańców Opolszczyzny szyte na ich miarę!”

Nasza partnerska organizacja – Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM prowadzi nabór do projektu „Szkolenia dla mieszkańców Opolszczyzny szyte na ich miarę!”, skierowanego do osób pełnoletnich zamieszkujących w województwie opolskim. 

czytaj dalej

Nabór do projektu szkoleniowego „Rozwój+ zmiana= SUKCES lokalnej społeczności woj. opolskiego!”

Nasza partnerska organizacja – Fundacja Harmonia Życia prowadzi nabór do projektu „Rozwój+ zmiana= SUKCES lokalnej społeczności woj. opolskiego!”, skierowanego do osób pełnoletnich zamieszkujących w województwie opolskim. 

czytaj dalej

Nabór do projektu szkoleniowego „Ruszaj w drogę postaw na rozwój!”

Nasza partnerska organizacja – Fundacja Rozwoju Regionów prowadzi nabór do projektu „Ruszaj w drogę postaw na rozwój!”, skierowanego do osób pełnoletnich zamieszkujących w województwie opolskim. 

czytaj dalej

Głosowanie mieszkańców Opolszczyzny na darmowe projekty szkoleniowe!

Ruszyło głosowanie na darmowe szkolenia w województwie opolskim w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego. Wspólnie z naszymi partnerskimi organizacjami przygotowaliśmy kilka darmowych projektów szkoleniowych, na które można oddać głos.

czytaj dalej

Zmiana zasad kwarantanny

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem w sprawie ograniczeń związanych SARS CoV-2. Dowiesz się: o zwolnieniu z konieczności odbycia kwarantanny dla przekraczających granicę z Ukrainą oraz o wstrzymaniu pasażerskiego ruchu kolejowego między Polską a Białorusią.

czytaj dalej