Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego Państwa z dnia 12.03.2022r
 
Poniższe zagadnienia dotyczą obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski przekraczając Polsko-Ukraińskie przejście graniczne (obecnie jest już projekt zmiany tego przepisu i prawdopodobnie zostanie poszerzony zapis o inne przejścia graniczne, wchodząc z datą wsteczną w życie czyli od 24.02.2022r)

1. Wjazd do RP po 24.02.2022r. na podstawie:

  • ruch bezwizowy lub wiza Schengen wydana przez polski organ lub inne państwo obszaru Schengen, a także wjazd na innym niż paszport dokumencie tożsamościowym – legalny pobyt i praca do 24.08.2023r 
  • zezwolenia na pobyt czasowy – jeśli zezwolenie się zakończy w okresie od 24.02.2022r to legalny pobyt i praca wydłuża się do 31.12.2022r (Uwaga, sama karta jako dokument tożsamościowy będzie ważna przez 18 miesięcy – jednak brak możliwości przekraczania granic w wydłużonym okresie na tej karcie)
  • na wizie krajowej legalny pobyt i praca do 24.08.2023

UWAGA:
wszystkie te osoby powinny zarejestrować się w gminach, nawet jeśli już posiadają PESEL, gdyż jest to również deklaracja chęci skorzystania z ochrony czasowej na terenie RP.
wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium RP (nie mylić z obszarem Schengen) na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go uprawnienia do pozostania na terenie RP w wydłużonym specustawą 18. miesięcznym okresie.

*Długość pobytu nie wydłuża się u osób, które wjechały do RP po 24.02.2022r, a posiadają  zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, status uchodźcy, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany, a także nie złożyły w Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej ani w ich imieniu taki wniosek nie został złożony, również nie deklarowały zamiaru złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 28 ust.1 lub art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1108 i 1918 oraz z 2022 r. poz. 583) i takie deklaracje zamiaru ich nie dotyczą.   
      
2. Wjazd do RP przed 24.02.2022r. a koniec legalnego pobytu przypada po 24.02.2022r. to pobyt i praca będzie wydłużona w zależności od podstawy pobytowej na jakiej znajduje się w RP obywatel Ukrainy. Jeśli wjechał na podstawie:

  • ruch bezwizowy lub wiza Schengen wydana przez polski organ lub inne państwo obszaru Schengen – do 24.08.2023r 
  • wizy krajowej – do 31.12.2022r. (w tym przypadku nie umieszcza się w paszporcie nowej naklejki wizowej i w okresie przedłużonego okresu pobytu wiza ta nie uprawnia do przekraczania granicy
  • zezwolenia na pobyt czasowy – do 31.12.2022r (Uwaga – sama karta jako dokument tożsamościowy będzie ważna przez 18 miesięcy – jednak brak jest możliwości przekraczania na niej granic)

Ważne informacje:
1.  Osoby objęte ochroną czasową – obywatele Ukrainy legalnie przebywający w Polsce (na podstawie specustawy lub ustawy o cudzoziemcach) mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
W przypadku gdy pobyt przedsiębiorcy – obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przestanie być legalny, przedsiębiorca zostanie wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.  Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub był uznany za legalny na podstawie specjalnej ustawy (wjazd po 24.02.2022r.), będzie mógł złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od dnia wjazdu, nie później niż w okresie 18 miesięcy od dnia 24.02.2022r. Zezwolenie to będzie wydane na podstawie uproszczonej procedury na okres 3 lat od wydania decyzji, a także zezwolenie to będzie uprawniało do wykonywania pracy na terenie RP bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

Wypalenie zawodowe – co to jest i jak z tym walczyć?

Większość z nas w pewnym momencie swojej kariery zawodowej ma okazję rozpocząć całkiem nową pracę w zupełnie odmiennych warunkach, różniących się od dotychczasowych panujących w dobrze znanym nam środowisku. Może zdarzyć się też tak, że w naszej aktualnej pracy pojawi się możliwość zaangażowania naszych siły w rozpoczęcie nowego emocjonującego projektu, który wymaga od nas poznania […]

czytaj dalej

Typy osobowości i ich wpływ na nasze życiowe wybory

Czym jest osobowość??? To zespół cech, które określają daną osobę. Można o nich powiedzieć, że są względnie stałe a wpływ na nie mogą mieć zarówno geny jak i otrzymane wychowanie. Bazą, na której powstaje osobowość jest temperament dziedziczony przez przodków. W dalszej kolejności do formujących się cech dochodzi intelekt. Obecnie istnieje wiele innych charakterystyk opisujących […]

czytaj dalej

Style zarządzania zespołem

Każdy pracodawca i każdy podległy mu zespół pracowników w danej firmie zazwyczaj funkcjonuje według określonych schematów działania, które wytworzyły się w miarę trwania współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Każdy jest inny i co innego go motywuje, dlatego tak ważny jest sposób zarządzania, a ten można praktykować w różny sposób. Jeden styl w określonym zakładzie nie ma […]

czytaj dalej

Motywacja do pracy – jak o nią dbać i od czego zależy

Czym jest motywacja do pracy? Dlaczego jeden pracownik od rana w pełnej gotowości pojawia się w biurze i wykonuje swoje zadania sumiennie, a inny z kolei odkłada jak najwięcej powierzonych zadań na czas bliżej nieokreślony. Co powoduje, że pracownik jest zmotywowany do pracy a co wpływa na reakcję wręcz odwrotną? Najważniejszą kwestią jest indywidualne podejście […]

czytaj dalej

Rozliczenie podatku za rok 2022

Zasady zwrotu podatku za rok 2022. Jeśli masz pytania i potrzebujesz pomocy przy złożeniu deklaracji, zapraszamy do nas do biura lub kontaktu mailowego i telefonicznego. Chętnie Ci w tym pomożemy, udzielimy fachowej porady w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz ukraińskim.

czytaj dalej