Ładowanie Szkolenia

Branża:
Prawo pracy

Cena:
599 zł/os.
zniżka dla drugiej osoby, stałych klientów 499 zł/os.
*ceny brutto

Czas trwania
1 dzień

Kontakt:
tel.: +48 694 660 312
szkolenia@projektancikariery.pl

Miejsce szkolenia:
Opole, ul. Ozimska 181 (Restauracja Vanilla)

Termin:
2019-02-21 / w godz. 9:00-16:00


Szkolenia

Zmiany w prawie pracy 2019

Cel szkolenia

Aktualizacja wiedzy na temat prawa pracy, poprawa umiejętności poruszania się w przepisach dotyczących zatrudniania oraz możliwości optymalizacji kosztów pracowniczych. 

Cel

Profil Uczestników

 • specjaliści ds. kadr i płac
 • kierownicy personalni
 • właściciele firm
 • biura rachunkowe
 • agencje zatrudnienia
 • firmy zatrudniające obcokrajowców
Profil

Korzyści dla uczestników

 • nabycie wiedzy w zakresie zmieniającego się prawa pracy w 2019
 • poznanie możliwości optymalizacji kosztów pracowniczych
 • poszerzenie wiedzy na temat różnych form zatrudnienia
 • zmniejszenie ryzyka kar, grzywien i innych ze strony PIP, US itp.
Korzyści

Profil trenera

Były Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu. Wieloletni trener, który przeprowadził ponad 2000 godzin szkoleń. Specjalista z zakresu czasu pracy oraz wynagrodzeń. Od 1997 związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne. 

Profil trenera

Metody prowadzenia szkolenia

 • wykład
 • prezentacja
 • ćwiczenia
 • dyskusja
Metody

PLAN SZKOLENIA

 

MODUŁ I. Zasady zatrudniania na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia i umowy o pracę

 • kiedy warto stosować umowę o pracę na czas określony po zmianie przepisów?
 • dzieło a zlecenie – różnice wg ZUS, PIP i orzecznictwa sądowego
 • umowy zlecenia – prezentacja postanowień umowy
 • zlecenie a umowa o pracę – różnice wg PIP i orzecznictwa sądowego


MODUŁ II.
Czas pracy w 2019 roku

 • systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania, najlepsze rozwiązania dla organizacji
 • nowe obowiązki związane z tworzeniem ewidencji czasu pracy osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych
 • odpowiedzialność osobista za błędne ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy

 

MODUŁ III. Rozwiązanie stosunku pracy

 • jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem?
 • porozumienie stron – najbardziej bezkonfliktowy sposób rozstania się z pracownikiem?
 • wypowiedzenie umowy
 • rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 k.p.)
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika
 • zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
 • czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy
 • porozumienie zmieniające
 • wypowiedzenie zmieniające
 • świadectwo pracy, referencje

 

MODUŁ IV. Zmiany w sposobie przechowywania akt osobowych oraz ich elektronizacja od 01.01.2019 r.

 • rachunek bankowy
 • przechowywanie dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej
 • niszczenie dokumentacji pracowniczej
 • tworzenie i przechowywanie kopii dokumentacji

 

MODUŁ V. Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników

 • tryb nakładania kar porządkowych
 • odpowiedzialność materialna
 • szkoda wyrządzona pracodawcy
 • egzekwowanie odszkodowania od pracownika
 • odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi

 

MODUŁ VI. Nowy wiek emerytalny

 • stosowanie przepisów o ochronie przedemerytalnej
 • pracownicze programy kapitałowe – system oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych – NOWOŚĆ

 

MODUŁ VII. RODO – najnowsze zmiany w zakresie danych osobowych i ich wpływ na procesy kadrowe

 • zmiany w systemie ochrony danych osobowych
 • dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności
 • zasady zbierania i przetwarzania dokumentacji pracowniczej
 • obowiązki pracodawcy w zakresie RODO
 • RODO – a ZFŚS

 

MODUŁ VIII. Wsparcie zatrudnienia poprzez zatrudnianie cudzoziemców – podsumowanie zmian 2019

 • zezwolenia na pracę ZMIANY 2019, w tym zezwolenia sezonowe
 • sytuacje niewymagające zezwolenia w 2019
 • współpraca z agencjami – na co zwracać szczególną uwagę?

 

Program szkolenia jest chroniony prawami autorskimi i nie może być wykorzystywany ani rozpowszechniany bez zgody firmy Projektanci Kariery.

Oferty szkoleń