Ładowanie Szkolenia

Branża:
Prawo pracy

Cena:
599 zł/os.
zniżka dla drugiej osoby, stałych klientów i członków OKAP
499 zł/os.
*ceny brutto

Czas trwania
1 dzień

Kontakt:
tel.: +48 694 660 312
szkolenia@projektancikariery.pl

Miejsce szkolenia:
Centrum Biznesu
ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole

Termin:
2017-03-15 / w godz. 9:00-16:00


Szkolenia

Zmiany w prawie pracy 2017

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności poruszania się w przepisach dotyczących zatrudniania oraz optymalizacja kosztów pracowniczych.

Cel

Profil Uczestników

 • specjaliści ds. kadr i płac
 • kierownicy personalni
 • właściciele firm
 • księgowi
 • agencje zatrudnienia
 • firmy zatrudniające obcokrajowców
Profil

Korzyści dla uczestników

 • nabycie wiedzy w zakresie zmieniającego się prawa pracy w 2017 r.
 • nabycie umiejętności optymalizacji kosztów pracowniczych
 • poszerzenie wiedzy na temat różnych form zatrudnienia
 • nabycie umiejętności z zarządzania personelem przy udziale agencji pracy tymczasowej
 • zmniejszenie ryzyka kar, grzywien i innych sankcji ze strony PIP, US itp.
Korzyści

Profil trenera

Marta Zięba-Szklarska – Interim Manager w obszarze Doradztwa i Rozwoju Biznesu – Księgowość, Podatki, Kadry i Płace, Współpraca z osobami Niepełnosprawnymi, Planowanie Finansowe oraz Prawo i Administracja. Ekspert w zakresie Transgranicznego Zatrudnienia – delegowanie pracowników z Polski do innych krajów oraz legalizacja zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Współpracuje z firmami na terenie Polski, krajów UE oraz USA, Rosji, Nepalu, Indii i Kambodży. Aktualnie prowadzi własną Firmę Consultingową.

 

Dawid Seifert – właściciel agencji zatrudnienia, która zajmuje się leasingiem pracowniczym osób z Ukrainy. Jest członkiem komisji ds. spraw swobodnego przepływu osób w UE przy Komisji Europejskiej w Brukseli, Prezesem Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy, związany z międzynarodowym rynkiem pracy od roku 2000. Specjalizuje się w tematyce prawa pracy, pracy tymczasowej, transgranicznego świadczenia usług i delegowania pracowników oraz zatrudniania cudzoziemców.

Profil trenera

Metody prowadzenia szkolenia

 • prezentacja
 • wykład
 • ćwiczenia 
 • dyskusje
 • case study
Metody

PLAN SZKOLENIA

 

MODUŁ I. Minimalne wynagrodzenie – zmiany od 01 stycznia 2017

 • minimalne wynagrodzenie za pracę
 • wynagrodzenie za pracę w pierwszym roku pracy
 • wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenia 
 • wyłączenie stosowania minimalnej stawki godzinowej
 • wykonywanie umowy przez kilka osób (odniesienie do minimalne wynagrodzenie)
 • dłuższy okres rozliczeniowy i dłuższy okres umowy (odniesienie do minimalne wynagrodzenie)

 

 MODUŁ II. 2016 / 2017 zasady zawierania umów o pracę

 • ustalenia rodzaju i warunków pracy przed dopuszczeniem do pracy
 • obowiązek zapoznania pracownika z regulaminem pracy przed dopuszczeniem do pracy
 • obowiązek zapoznania młodocianego z wykazem prac lekkich przed dopuszczeniem do pracy
 • umowa na okres próbny (ilość umów z tą sama osobą, okres trwania i aneks do umowy)
 • umowy na czas określony (limit umów a poprzednie okresy zatrudnienia, aneks do umowy, ustalanie 33 miesięcy)
 • wyjątki dla umów o pracę na czas określony – praca sezonowa, dorywcza, na okres kadencji, na zastępstwo
 • co oznacza „przyczyny obiektywne”
 • zapisy w umowie a ograniczenie ryzyka limitu 3 / 33
 • jak sformułować pismo do PIP o przyczynach obiektywnych i jak ustalić termin 5 dni roboczych
 • jak postąpić gdy pracownik odmawia podpisania aneksu do umowy o celach i przyczynach obiektywnych

 

MODUŁ III. Okresy wypowiedzeń

 • okresy wypowiedzeń
 • jak wyliczyć staż w przypadku przerw w zatrudnieniu
 • obowiązek świadczenia pracy (zwolnienie i odwołanie ze zwolnienia)
 • wykorzystanie urlopu w trakcie wypowiedzenia
 • skrócenia i wydłużenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony
 • wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia

 

MODUŁ IV. Urlopy związane z rodzicielstwem na nowych zasadach

 • urlop macierzyński i rodzicielski
 • urlop ojcowski
 • opieka nad dzieckiem

 

MODUŁ V. Dokumentacja, kontrole, kary i wywiązywanie się z obowiązków przez strony

 • sposób wypełniania świadectw pracy po nowelizacji przepisów Kodeksu pracy
 • obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy
 • kara grzywny za niestosowanie minimalnej stawki wynagrodzenia
 • nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy
 • poszerzenie katalogu kar
 • jak sformułować pismo do PIP o przyczynach obiektywnych i jak ustalić termin 5 dni roboczych, odmowa podpisania aneksu do umowy o celach i przyczynach obiektywnych

 

MODUŁ VI. Zmiany w prawie pracy dla Agencji Pracy Tymczasowej 

 • nowe regulacje od 2017 r. – zmiany dla Agencji Pracy Tymczasowej
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw
 • ustalanie wymiaru urlopu dla pracowników tymczasowych
 • ograniczenie kierowania pracowników do jednego pracodawcy użytkownika do okresu 18 miesięcy – rozwiązania
 • dodatkowe koszty dla APT – zasiłek macierzyński
 • stosowanie umów cywilnoprawnych w kontekście zrównania ich w obowiązkach z umowami o prace tymczasową
 • odpowiedzialność agencji i nowe sankcje do 100 tys. zł
 • uprawnienie i dodatkowe świadczenia dla pracownic w ciąży – zasiłki
 • dodatkowe wymogi dla agencji, kontrole odprowadzania składek i inne
 • zabezpieczenia finansowe, gwarancja bankowa na 150 tys. zł
 • sankcje dla pomiotów zagranicznych świadczących pracę w Polsce
 • nowe obowiązki oraz sankcje dla pracodawców użytkowników
 • przepisy okresy przejściowe i data wejścia nowych przepisów

 

 MODUŁ VII. Zmiany w prawie w zatrudnianiu cudzoziemców 

 • wpływ wdrożenia dyrektywy 2014 / 36 na przepisy w Polsce od 1.01.2017
 • nowelizacja ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r.
 • nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • ważna zmiana! praca krótkoterminowa zamiast oświadczeń – zasady
 • ważna zamiana! praca sezonowa dla 3 sektorów gospodarki
 • czy osoba fizyczna będzie mogła zapraszać cudzoziemców do pracy?
 • kryteria dla firm – kto nie będzie mógł zapraszać pracowników? zasady i ograniczenia
 • procedura występowania o pracowników, weryfikacja ich kwalifikacji, nowe zasady, eliminacja nadużyć
 • tłumaczenie dokumentów, czy konieczne? nowe regulacje
 • umowy cywilnoprawne vs umowy o pracę – ograniczenia oraz preferowane rozwiązania dla pracodawców w ustawie
 • nadużycia w wydawaniu oświadczeni vs nowe regulacje – obowiązki informacyjne i obieg dokumentów w pracy sezonowej i pracy krótkoterminowej
 • możliwe powody odmów wydawania pozwoleń na pracę krótkoterminową i sezonową
 • test rynku pracy, kiedy zatrudniający nie ma obowiązku prosić PUP o test rynku pracy? Jakie województwo wybrać do prowadzenia działalności?

 

 

Program szkolenia chroniony jest prawami autorskimi i nie może być wykorzystany ani rozpowszechniany bez zgody firmy Projektanci Kariery.