Testy

Testy psychologiczne są standardowym elementem procedur rekrutacyjnych. Co prawda do niedawna były wykorzystywane w głównej mierze podczas procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez korporacje i wyspecjalizowane firmy doradztwa personalnego, obecnie po tę metodę selekcyjną coraz odważniej sięgają również pracodawcy prowadzący rekrutacje własnymi siłami, w tym średnie, a nawet małe firmy. Testy psychologiczne są zbiorami zadań lub pytań, które pozwalają na uzyskanie takich próbek zachowań, na podstawie których można przyjąć, iż są wskaźnikami cech psychologicznych. W przypadku testów używanych w rekrutacji chodzi oczywiście o cechy związane z pracą, którą mają wykonywać pracownicy w danej organizacji na określonych stanowiskach pracy.

W swojej bazie mamy następującą ofertę testów:

Testy na inteligencję (badające również obszar kompetencji zawodowych):

Test matryc Ravena, który służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej. Składa się z 60 zadań ułożonych w 5 serii (A, B, C, D, E) po 12 zadań każda. Zadania mają postać niepełnych wzorów (matryc), a osoba badana ma dobrać brakujący fragment spośród podanych. Narzędzie posiada zadowalające właściwości psychometryczne.

 

38 Bateria testów APIS, narzędzie to jest skalą inteligencji ogólnej. Mierzy tzw. inteligencję skrystalizowaną, czyli dysponowanie wiedzą i umiejętnościami nabytymi w toku doświadczeń życiowych. Możemy tu mówić o tzw. zdolnościach reprodukcyjnych, czyli zdolnościach przypominania sobie i posługiwania się kulturowym zasobem jasno sprecyzowanej, zwerbalizowanej wiedzy. Bateria APIS bada 4 typy zdolności: abstrakcyjno-logiczne, werbalne, wzrokowo-przestrzenne oraz społeczne.

 

Kwestionariusze badające kompetencje zawodowe:

Wielowymiarowy kwestionariusz preferencji WKP. Kwestionariusz pozwalający na diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy. Umożliwia wygenerowanie listy preferowanych i odradzanych zawodów oraz preferowanych przez badanego warunków pracy: związanych z planowaniem bądź improwizowaniem, a także wymagających słabo bądź silnie stymulującego środowiska pracy. Osoba badana określa na skali, jak bardzo zgadza się, że dane stwierdzenie odnosi się do niej.

Test uwagi i spostrzegawczości, który służy do badania skupienia, podzielności uwagi oraz spostrzegawczości Kandydata w różnych sytuacjach występujących na określonym stanowisku pracy.

Kwestionariusze osobowości:

35

NEO-FFi. Kwestionariusz ten służy do diagnozy cech osobowości uwzględnionych w popularnym modelu pięcioczynnikowym, określanym jako model Wielkiej Piątki. Pozycje te tworzą 5 skal mierzących: neurotyczność, ekstrawersję, otwartość na doświadczenie, ugodowość oraz sumienność.  Wyniki pozwalają na pełny opis osobowości badanego i ostrożne prognozowanie jego możliwości adaptacyjnych do środowiska szkolnego i zawodowego.

Test „Skala Człowieka Pracy”. Kwestionariusz ten jest przeznaczony do pomiaru poczucia umiejscowienia kontroli odnoszącego się do pracy.

 

Kwestionariusz Temperamentu PTS, który służy  do diagnozy temperamentu opisywanego zgodnie z koncepcją Pawłowa, będący nową wersją narzędzia znanego jako Kwestionariusz Temperamentu (KT) Strelaua.

Kwestionariusz osobowości / potencjału Zawodowego CCQ (Career Capital Questionnaire) metoda odwołująca się do naukowo i praktycznie sprawdzonej amerykańskiej koncepcji MBTI (the Myers-Briggs Type Indicator, autorstwa K. Cook Briggs oraz I. Briggs Myers) – szesnastu podstawowych typów osobowości. Nasza skala jest autorskim narzędziem umożliwiającym poznanie i zrozumienie różnic osobowości.

 

Koncepcja typów osobowości, na której oparty jest kwestionariusz zakłada, że osoby badane:

  • mają różne preferencje koncentracji swojej uwagi (ekstrawertyk i introwertyk)
  • różnią się swoimi preferencjami w zdobywaniu informacji (podejścia analityczne i intuicyjne)
  • mają różne preferencje co do podejmowania decyzji (poprzez analizę lub kierując się uczuciami)
  • różnie traktują świat zewnętrzny (ciągła ocena świata lub ciągła obserwacja świata)

35

Dzięki CCQ możliwe jest określenie mocnych i słabych stron potencjału człowieka – jego cech osobowości, temperamentu i motywacji, a analiza wyników pozwala na wyciągnięcie wniosków w zakresie idealnych warunków i specyfiki pracy dla danej osoby, czynników motywujących i demotywujących ją do pracy, stylu kierowania preferowanego przez osobę (a także stosowanego przez nią samą), formy w jakiej najlepiej delegować jej zadania oraz typu zadań, w których dana osoba będzie się najbardziej realizowała (zawodów, w których ma szansę na samorealizację oraz liczne sukcesy). Dla osoby badanej określa się typ osobowościowy.

36

Kwestionariusz radzenia sobie w sytuacjach stresowych (CISS). Kwestionariusz ten służy diagnozowaniu stylów radzenia sobie ze stresem. Wyniki ujmowane są na trzech skalach:

  1. SSZ – styl skoncentrowany na zadaniu
  2. SSE – styl skoncentrowany na emocjach
  3. SSU – styl skoncentrowany na unikaniu (może przyjmować dwie formy: ACZ – angażowanie się w czynności zastępcze i PKT – poszukiwanie kontaktów towarzyskich)

CISS polecany jest jako narzędzie w badaniach kwalifikacyjnych na określone stanowiska pracy (związane z presją czasu, wyniku lub otoczenia).

Nasza oferta to również testy kompetencji, które pozwalają na jak najlepszy dobór pracowników do danego profilu stanowiska. Zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia błędów w rekrutacji oraz ponoszenia kosztów związanych z zatrudnieniem nieodpowiedniego pracownika. Pozwalają obiektywnie zmierzyć poziom danej kompetencji, a następnie porównać wyniki uzyskane między poszczególnymi kandydatami (każdy kandydat otrzymuje identyczny zestaw pytań lub zadań).

ikonka-rekrutacja-bold-zolty

skontaktuj się z nami