23

Projekt stażowy „Koło ratunkowe – szybki powrót na rynek pracy”

 

Od końca 2014 roku do listopada 2015 roku, w partnerstwie z L. Grandt Polska realizowaliśmy Projekt Koło ratunkowe – szybki powrót na rynek pracy. Głównym celem projektu było podniesienie kwalifikacji oraz znalezienie stałego zatrudnienia uczestnikom projektu.

Projekt skierowany był do 40 osób (w wieku 15-64 lat) zamieszkałych na terenie województwa opolskiego w tym 32 osób (17K, 15M) bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy, zwolnionych  z przyczyn pracodawcy oraz 8 osób (5K i 3M) przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem.

 

kolo_ratunkowe

Każdy z uczestników projektu mógł skorzystać z poradnictwa zawodowego i psychologicznego. Następnie skierowany był na dopasowane do jego predyspozycji zawodowych szkolenia zawodowe. Kolejnym etapem projektu był płatny czteromiesięczny staż zawodowy oraz spotkania z job-coachem w celu szybkiego powrotu na rynek pracy. Projekt gwarantował uczestnikom stypendia stażowe, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dziećmi.

 

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników  i przedsiębiorstw,  Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adopcyjnych i modernizacyjnych w regionie w okresie od 1 listopada 2014 r. do 30 listopada 2015 r.