Limity w zatrudnianiu pracowników z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii – czy nowe przepisy zablokują polskim firmom zatrudnianie obcokrajowców?

 

1 października 2016 roku miały być wprowadzone przepisy, które regulować będą m.in. wjazd – pobyt i pracę Ukraińców w  Polsce. Do dzisiaj ich nie ma. Co przewiduje ustawa i jakie budzi Pana wątpliwości?

 

Dawid Seifert: Na szczególną uwagę wśród nowych rozwiązań zasługują planowane limity liczby udzielanych zezwoleń. Limity, i słusznie, mają być fakultatywne.  Ich wprowadzenie będzie następowało w drodze rozporządzenia resotu pracy w porozumieniu i konsultacji z Ministerstwem Gospodarki i Spraw Wewnętrznych. Limity mają uwzględniać potrzeby naszego rynku pracy i respektować zasadę komplementarności zatrudniania cudzoziemców w porównaniu do obywateli polskich. Nie bez znaczenia jest też wpływ na liczbę zezwoleń względów bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego. Planowane limity w dostępie do rynku pracy mogą dotyczyć określonego terenu (np. województw), zawodów, całych branż gospodarki, a nawet rodzaju umów o pracę.

 

I tu pojawia się problem. Nie wiadomo w jakim trybie będą narzucane limity i z jakim wyprzedzeniem firmy będą otrzymywać  o tym informacje. Pracodawcy nie mogą być zaskakiwani. Proces produkcji częstokroć wymaga przygotowanej kadry, a ewentualny brak pracowników może oznaczać nieprzewidziane koszty. Warto rozważyć  wprowadzenie obowiązku publikacji limitów odpowiednio wyprzedzające terminy. To pozwoliłoby firmom na planowanie i monitorowanie liczby dostępnych pracowników na danym obszarze, czy też w danej branży.

7

 

Niepokój budzi też kwestia braku  powiązania wprowadzanych ograniczeń  z sytuacją na rynku pracy i zmiennością zapotrzebowania. Kwoty limitów muszą nadążać za zmianami i stanowić odpowiedź na potrzeby gospodarki.

Z projektowanych przepisów nie wynika także, aby Minister przy określaniu wysokości limitów musiał zasięgać opinii. A przecież to starostowie, czy też powiatowe i wojewódzkie rady rynku pracy  monitorują lokalną sytuację, znają potrzeby firm i liczbę niezbędnych pracowników zawodów deficytowych.

Decyzja powinna więc być podejmowana wspólnie z pracodawcami, po  analizie i z odpowiednim wyprzedzeniem. W tym kontekście należałoby, tym bardziej w każdym województwie, co roku aktualizować listy zawodów listy zawodów deficytowych. Tymczasem są województwa, które od kilku lat tym się nie zajmowały.

 

Projekt zakłada także wprowadzenie opłat za złożenie wniosku lub oświadczenia o potrzebie zatrudnienia obcokrajowca.  Sama opłata nie budzi kontrowersji, a jej wysokość na poziomie 30 złotych jest do zaakceptowania. Jednak pobranie kolejnych 30 zł w sytuacji kiedy pozwolenie jest przedłużane na krótki okres np. miesiąca może zniechęcić pracodawcę. Dla budżetu państwa przy 1 mln oświadczeń da to 30 milionów złotych, które w połowie zostaną w powiatach na pokrycie kosztów personelu urzędów.

 

Obawy budzi możliwość pobierania opłaty w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia, czyli 200 złotych. To już są olbrzymie koszty dla pracodawców. Szczególnie w branżach wymagających wielu pracowników. To może być niezwykle dotkliwa bariera w działalności i rozwoju wielu przedsiębiorstw. Nowelizacja ma na celu wdrożenie unijnej dyrektywy o pracy sezonowej, więc pewne regulacje w tym zakresie i tak muszą zostać wprowadzone. Pracodawcom zależy jednak na tym, aby nowe przepisy nie utrudniały zatrudniania cudzoziemców, ponieważ z uwagi na problemy demograficzne i niskie bezrobocie w kraju, wielu z nich będzie musiało posiłkować się pracownikami z zagranicy.

 

Jest jeszcze aspekt odmowy zezwolenia na pracę na pracy w sytuacji kiedy starosta uważa, że oświadczenie zostało złożone na pozoru. Jedna z przesłanek, że to oświadczenie będzie wykorzystywane w innym celu niż powierzenie pracy jest takie, że firma nie posiada środków finansowych ani źródeł dochodów niezbędnych do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcowi. Mogę wyobrazić sobie sytuację, w  której agencja pracy nie posiada środków, ponieważ kontrahenci nie uregulowali należności. Firma otrzymuje więc decyzję odmowną i nie można prowadzić dalej działalności z braku pracowników. To jeszcze pogarsza jej sytuację finansową. Brakuje nam dokładnych wytycznych, które uspokoiły by przedsiębiorców, że te regulacje dotkną nieuczciwe firmy, a nie te, które zostaną błędnie ocenione przez urzędnika.

 

Więcej na temat nowelizacji przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców opowiemy na naszym szkoleniu:

  • 28 czerwca 2017:

„Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach 2017 / 2018 – regulacje dla APT, outsourcing”

  • 18 maja 2017:

„Zmiany przepisów od 1 czerwca 2017 dla agencji pracy oraz firm zatrudniających cudzoziemców”

 

_WIC6932.png

 

Dawid Seifert – Prezes Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy, Właściciel agencji pracy tymczasowej Projektanci Kariery oraz Członek Komisji ds. spraw swobodnego przepływu osób w UE przy Komisji Europejskiej w Brukseli z ramienia Pracodawców RP. 

 

 

 

szkolenie CB

Szkolenie „Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach 2017 / 2018 – regulacje dla APT, outsourcing”

28 czerwca 2017 r. w Centrum Biznesu w Opolu zorganizowaliśmy szkolenie: „Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach 2017 / 2018 – regulacje dla APT, outsourcing”. Celem było nabycie wiedzy i umiejętności poruszania się w przepisach dotyczących zatrudniania obcokrajowców w związku z nowelizacją przepisów.

czytaj dalej
bez flagi

Rozpoczynamy nabór na bezpłatne kursy językowe i komputerowe!

Aktualnie prowadzimy projekty dofinansowane z UE skierowane do pełnoletnich mieszkańców woj. opolskiego. Oferujemy bezpłatne kursy języka angielskiego lub niemieckiego i/lub bezpłatne kursy komputerowe. Obydwa kursy trwają po 120 h i są zakończone egzaminem wraz z certyfikatem.

czytaj dalej
szkolenie zatrudnianie cudzoziemców

Szkolenie „Zmiany przepisów od 1 czerwca 2017 dla agencji pracy oraz firm zatrudniających cudzoziemców”

18 maja 2017 r. w Centrum Biznesu w Opolu zorganizowaliśmy szkolenie: „Zmiany przepisów od 1 czerwca 2017 dla agencji pracy oraz firm zatrudniających cudzoziemców”. Celem szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności poruszania się w przepisach dotyczących zatrudniania obcokrajowców w związku ze zmianą przepisów od 2017 roku ze szczególnym uwzględnieniem Agencji Pracy Tymczasowej.

czytaj dalej
szkolenie szablon

Zapraszamy na szkolenie „Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach 2017 / 2018 – regulacje dla APT, outsourcing”

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności poruszania się w przepisach dotyczących zatrudniania obcokrajowców w związku z nowelizacją przepisów.

czytaj dalej
cudzoziemcy — kopia

Zmiany przepisów od 1 czerwca 2017 dla agencji pracy oraz firm zatrudniających cudzoziemców

Rok 2017 jest bardzo trudnym rokiem dla agencji pracy i pracodawców. Zmiany w przepisach, które zaczynają się od 1 czerwca tego roku to bariera i wielkie utrudnienie w działalności. Zarówno pracodawcy jak i agencje pracy muszą przygotować się do tych zmian, żeby dalej efektywnie prowadzić działalność.

czytaj dalej